25.08.2022 77538553 Gümrük müşavirliği ve yardımcılığı ön kayıt başvuruları 2022

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-82858591-161.99[GMD - SINAV 2022]

Konu   :2022 Yılı Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir

Yardımcılığı Sınavları Ön Kayıt Başvuruları Hk.

 

 

25.08.2022 / 77538553

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

4458 sayılı Gümrük Kanununun geçici 6 ncı maddesi uyarınca 2022 yılında Ankara`da yapılması planlanan Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavlarına katılacak adayların 26.08.2022-16.09.2022 tarihleri arasında kayıtlı bulundukları Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine başvuru formu ve formda kayıtlı belgelerle birlikte müracaat ederek ön kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Belirtilen tarihlerde ön kayıt yaptırmayan adayların sonraki sınav müracaatları kabul edilmeyecektir. Başvuruda, sınav öncesi istenilen belgeler ile adayların beyanı esas alınacak, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 227 ve 228 inci maddeleri ile geçici 6/1 inci maddesinin b ve c bentlerinde yer alan koşulları taşımadığı halde sınava giren adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

Ön kayıt yaptıracak adaylar tarafından doldurulan sınav başvuru formu istenilen diğer belgeler ile bir dosya halinde ilgili Bölge Müdürlüklerine teslim edilecektir. Ön kaydı kabul eden memurun başvuru formunda belirtilen kısma tarih ve imza atması zorunludur.

Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı yazılı sınavlarına başvuruları kabul edilen adayların listesi (ekte bir örneği gönderilen şekle uyumlu olmak suretiyle) excel formatında, adayın; T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, cinsiyeti, baba adı, müşavir yardımcısı izin belge numarası, cep telefon numarası büyük harflerle olmak üzere her bir bilgi başlığı ayrı bir hücreye gelecek şekilde elektronik ortamda ve yazılı olarak 21.09.2022 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımıza gönderilecektir.

Mağduriyet yaşanmaması açısından aday bilgilerinin listelere doğru olarak kaydedilmesi ve kaydedilen bilgilerin hafızaya alınması hususunda gerekli özenin gösterilmesi gerekmekte olup, Ön kayıtlarla ilgili tereddüt olması halinde, tereddüt konusu husus Bakanlığımıza intikal ettirilecek ve alınacak cevaba göre işlem yapılacaktır.

Bölge Müdürlüklerince ön kayıt başvuru tarihleri ile istenilen bilgi ve belgeler ilan panolarına asılmak suretiyle adaylara duyurulacaktır.

Sınava ilişkin diğer koşullar Bakanlığımız resmi web sitesi “www.ticaret.gov.tr” adresinde ayrıca duyurulacaktır.

Diğer taraftan; Gümrük müşavir ve Gümrük müşavir yardımcısı adaylarının varsa sınavlarda önlem alınmasını gerektirecek engel durumu ve engel grubuna ilişkin bilgilerin de gerekli raporu ile birlikte bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

 

 

EKLER:

1-Başvuru formu örneği

2-Örnek excel sayfası (2 Adet)

 

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri ( Gereği için)

Tüm Gümrük Müşavirleri Dernekleri ( Bilgi için ) (Ekler gönderilmeyecek)

 

 

 

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ /GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVLARI

BAŞVURU FORMU

ADAY NO

Adayın Başvurduğu sınav

Gümrük Müşavirliği Yazılı Sınavı

Fotoğraf

 

Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı

Kimlik Bilgileri

T.C Kimlik No:

Doğum Yeri:

 

Adı:

Doğum Tarihi:

 

Soyadı:

Cinsiyeti:

 

Baba Adı:

 

Eğitim Bilgileri

Üniversite

Bitirme Yılı:

 

Fakülte

Varsa Denklik:

 

Bölüm:

Bilgisi Gümrük Müşavir Yardımcısı ve

Stajyerlerin Kayıtlı olduğu Bölge Müdürlüğü:

 

İletişim Bilgileri

Adres:

 

 

İlçe/İl:

Telefon(Cep) :

 

e-posta:

Telefon(Ev) :

01.01.2022 tarihi itibariyle Gümrük Müşavirinin yanında sigortalı olarak çalışılan süre toplamı:

Adli Sicil Kaydı

Sabıka kaydı var:

Nedeni:

 

Sabıka Kaydı Yok:

 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi bir görevde bulunup bulunmadığı, bulunmuş ise çalıştığı kurum, işe başlayış tarihi, ayrıldığı tarih, kurum sicil numarası, memuriyetten cezaen çıkarılıp çıkarılmadığı:

 

Daha önce girdiği Gümrük müşavirliği sınavları:

2000

EVET ( )

HAYIR ( )

2001

EVET ( )

HAYIR ( )

2019

EVET ( )

HAYIR ( )

2002

EVET ( )

HAYIR ( )

2005

EVET ( )

HAYIR ( )

2021

EVET ( )

HAYIR ( )

2006

EVET ( )

HAYIR ( )

2008

EVET ( )

HAYIR ( )

 

 

 

2011

EVET ( )

HAYIR ( )

2012

EVET ( )

HAYIR ( )

 

 

 

2013

EVET ( )

HAYIR ( )

2014

EVET ( )

HAYIR ( )

 

 

 

2015

EVET ( )

HAYIR ( )

2016

EVET ( )

HAYIR ( )

 

 

 

2017

EVET ( )

HAYIR ( )

2018

EVET ( )

HAYIR ( )

 

 

 

 

Daha önce girdiği Gümrük müşavir yardımcılığı sınavları:

2000

EVET ( )

HAYIR ( )

2001

EVET ( )

HAYIR ( )

2019

EVET ( )

HAYIR ( )

2002

EVET ( )

HAYIR ( )

2005

EVET ( )

HAYIR ( )

2021

EVET ( )

HAYIR ( )

2006

EVET ( )

HAYIR ( )

2008

EVET ( )

HAYIR ( )

 

 

 

2011

EVET ( )

HAYIR ( )

2012

EVET ( )

HAYIR ( )

 

 

 

2013

EVET ( )

HAYIR ( )

2014

EVET ( )

HAYIR ( )

 

 

 

2015

EVET ( )

HAYIR ( )

2016

EVET ( )

HAYIR ( )

 

 

 

2017

EVET ( )

HAYIR ( )

2018

EVET ( )

HAYIR ( )

 

 

 

 

 

Sınav duyurusunu okudum. Duyuruda belirtilen şartlara sahibim. Başvuru formu ve başvuru evraklarında beyan edilen bilgi ve belgelerin gerçek olduğunu ve sınav duyurusunda belirtilen şartlara uyacağımı beyan ve taahhüt ederim.

Başvuru sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır, düzenlenen izin belgesi iptal edilir ve haklarında TCK’nın ilgili maddeleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulur.

 

 

ADI SOYADI

İmza ve Tarih

 

 

Kabul Memuru

Adı Soyadı İmzası

 

 

EKLER:

1-2-Kapaklı telli naylon dosya

2- Gümrük Müşavir Yardımcılığı İzin Belgesi fotokopisi (Gümrük Müşavirliği Sınavına girenler için)


Sıra No 4147   Sıra No 4148   Sıra No 4150   Sıra No 4151   Sıra No 4152