Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ İthalat 2022-9 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ.doc

KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ EŞYA İTHALATINA

İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2022/9)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:27.08.2022 tarih ve 31936 sayılı R.G.

MADDE 1- 31/12/2021 tarihli ve 31706 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/9)’in EK-1’inde yer alan aşağıdaki satırlar yürürlükten kaldırılmıştır.

“

8430.41.00.00.00

(d)

x

 

 

20

Kilogram

 

8430.49.00.00.00

(d)

x

 

 

20

Kilogram

 

”

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 


Sıra No 4151   Sıra No 4152   Sıra No 4153   Sıra No 4154   Sıra No 4155