İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2022-25

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2022/25)

Ticaret Bakanlığından:08.10.2022 tarih ve 31977 sayılı R.G.

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 10/7/2021 tarihli ve 31537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/33) ile Çin Tayvanı ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 4011.40 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “motosikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler”, 4013.90.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler” ve 8714.10.30.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (yalnız 4011.40 gümrük tarife pozisyonunda yer alan dış lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç)” ile aynı gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (yalnız 4013.90.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan iç lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç)” ithalatına yönelik olarak başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

b) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

c) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

ç) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

d) Vietnam: Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti’ni

e) Yönetmelik: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Karar

MADDE 4- (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, mevcut önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanmıştır. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Raporu Ek’te yer almaktadır.

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile 31/7/2016 tarihli ve 29787 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/34) ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemlerin, Yönetmeliğin 42 nci maddesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

 

GTP

Madde İsmi

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem

(CIF) Bedelin Yüzdesi

4011.40

Motosikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler

Çin Tayvanı

6

Vietnam

29

4013.90.00.00.11

Motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler

Çin Tayvanı

21

Vietnam

49

8714.10.30.00.00

Tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (yalnız 4011.40 GTP’de yer alan dış lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç)

Çin Tayvanı

6

Vietnam

29

Tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (yalnız 4013.90.00.00.11 GTİP’de yer alan iç lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç)

Çin Tayvanı

21

Vietnam

49

Uygulama

MADDE 5- (1) Gümrük idareleri, 4 üncü maddede GTP’si, eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemleri tahsil ederler.

(2) Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan TGTC’de yer alan GTİP ve 4 üncü maddede yer alan tablodaki eşya tanımıdır.

(3) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

(4) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki önlemler, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar.

(5) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki önlemlerin sona erme tarihinden önce bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı takdirde önlemler, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

 

EK:

2022/25 SAYILI İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞE DAİR BİLGİLENDİRME RAPORU

1. GENEL BİLGİ VE İŞLEMLER

1.1. Kapsam ve yasal dayanak

(1) Bu rapor, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi ve bulguları içermektedir.

1.2. Mevcut önlem ve geçmişi

1) 11/3/2004 tarihli ve 25399 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/6) ile 4011.40 gümrük tarife pozisyonu (GTP) ve 4013.90.10.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) altında sınıflandırılan Çin Tayvanı ve Vietnam menşeli “motosiklet iç ve dış lastikleri” ithalatına yönelik damping soruşturması başlatılmış ve 2/6/2004 tarihli ve 25480 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/9) uyarınca söz konusu ürün ithalatına geçici önlem alınmıştır. 27/9/2004 tarihli ve 25596 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2004/21) ile motosiklet dış lastikleri ithalatında Çin Tayvanı için CIF bedelin %6’sı, Vietnam için CIF bedelin %29’u oranında; motosiklet iç lastikleri ithalatında Çin Tayvanı için CIF bedelin %21’i; Vietnam için CIF bedelin %49’u oranında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) 17/9/2009 tarihli ve 27352 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/31) ile Çin Tayvanı ve Vietnam menşeli 4013.90.00.00.11 ve 4011.40 GTP’leri altında yer alan “motosiklet iç ve dış lastikleri” ile Çin Tayvanı, Vietnam ve Sri Lanka menşeli 4013.20.00.00.00 ve 40.11.50.00.00.00 GTİP’leri altında yer alan “bisiklet iç ve dış lastikleri” ürünü ithalatına yönelik NGGS başlatılmıştır. 17/7/2010 tarihli ve 27644 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/20) ile tamamlanan NGGS sonucunda önlemlerin devamına karar verilmiştir.

(3) 15/7/2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/32) ile Çin Tayvanı ve Vietnam menşeli 4011.40 GTP ve 4013.90.00.00.11 GTİP’i altında sınıflandırılan “motosiklet iç ve dış lastikleri” ithalatına yönelik NGGS başlatılmıştır. 31/7/2016 tarihli ve 29787 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/34) ile NGGS tamamlanmış olup önlem konusu GTİP’lere 8714.99.90.00 GTİP’i eklenmiştir.

(4) Bu çerçevede, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/34) ile Çin Tayvanı ve Vietnam menşeli 4011.40 GTP altında sınıflandırılan “motosikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler”in ithalatında Çin Tayvanı için CIF bedelin %6’sı, Vietnam için CIF bedelin %29’u; 4013.90.00.00.11 GTİP altında sınıflandırılan “motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler”in ithalatında Çin Tayvanı için CIF bedelin %21’i ve Vietnam için CIF bedelin %49’u; 8714.10.30.00.00 GTİP altında sınıflandırılan “tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (yalnız 4011.40 GTP’de yer alan dış lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç)”in ithalatında Çin Tayvanı için CIF bedelin %6’sı, Vietnam için CIF bedelin %29’u ve aynı GTİP altında sınıflandırılan ‘‘tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (yalnız 4013.90.00.00.11 GTİP’de yer alan iç lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç)”in ithalatında Çin Tayvanı için CIF bedelin %21’i ve Vietnam için CIF bedelin %49’u oranında dampinge karşı önlemlerin devamına karar verilmiştir.

1.3. Soruşturma

(1) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce 19/2/2021 tarihli ve 31400 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/5) vasıtasıyla mevcut önlemin yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünün yerli üretici veya üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(2) Bu çerçevede, Anlas Anadolu Lastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Anlas) Çin Tayvanı ve Vietnam menşeli “motosiklet iç ve dış lastikleri” ithalatına karşı NGGS açılması başvurusunda bulunmuştur. Söz konusu başvuru, Billas Lastik ve Kauçuk Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Billas) tarafından desteklenmiştir.

(3) Başvuru kapsamında sunulan bilgi ve belgeler, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu (Kurul) tarafından değerlendirilmiş ve bir NGGS açılmasını haklı kılacak yeterlilikte delillerin mevcudiyetine kanaat getirilmiş olup 10/7/2021 tarihli ve 31537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/33) ile Çin Tayvanı ve Vietnam menşeli “motosiklet iç ve dış lastikleri” ürünü ithalatına yönelik bir NGGS açılmıştır.

(4) T.C. Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülen soruşturma tamamlanmıştır.

1.4. Yerli üretim dalının temsil niteliği

(1) Yönetmeliğin 18 inci maddesi uyarınca yerli üretim dalını temsil etme niteliğine sahip olan yerli üretici Anlas firması tarafından yapılan başvurunun, Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca yerli üretim dalı adına yapıldığı anlaşılmıştır. Anılan fırına, bu raporun ilgili bölümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.

1.5. Soruşturma ve gözden geçirme dönemi

(1) Mevcut önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının tespiti için 1/1/2017 - 31/12/2020 arasındaki dönem gözden geçirme dönemi olarak alınmıştır.

1.6. İlgili tarafların bilgilendirilmesi, dinlenmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi

(1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Bakanlık tarafından tespit edilen Çin Tayvanı ve Vietnam’da mukim üreticilerine/ihracatçılarına, Türkiye’de yerleşik ithalatçılarına ve ayrıca mezkur ülkelerde yerleşik diğer üreticilere/ihracatçılara iletilebilmesini teminen anılan ülkelerin Ankara Büyükelçiliklerine veya diplomatik misyonlarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan özetine ve soru formlarına nereden erişilebileceği hususunda bilgi verilmiştir.

(3) Taraflara görüş bildirme ve soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dahil 37 gün süre tanınmıştır. Ayrıca, ilgili tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

(4) Yerli üretim dalı, soruşturma süresi boyunca Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.

(5) Soruşturma konusu üründe ithalat gerçekleştirdiği tespit edilen ithalatçı firmalara soruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuş olup söz konusu firmalardan l tanesinin işbirliğinde bulunduğu kabul edilmiştir.

(6) Nihai bildirim raporunda yer alan bulgulara ilişkin olarak tüm ilgili tarafların görüşlerini ifade edebilmeleri maksadıyla 5/7/2022 tarihinde kamu dinleme toplantısı düzenlenmiştir.

(7) Tarafların işbu soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkur görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu raporun ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

1.7. Yerinde doğrulama incelemesi

(1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üretici Anlas firması nezdinde çevrimiçi doğrulama incelemesi gerçekleştirilmiştir.

2. SORUŞTURMA KONUSU ÜRÜN VE BENZER ÜRÜN

2.1. Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

(1) Soruşturma konusu ürün, 4011.40 GTP’i altında yer alan “motosikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler”, 4013.90.00.00.11 GTİP’i altında yer alan “motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler” ve 8714.10.30.00.00 GTİP’i altında yer alan “tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (yalnız 4011.40 GTP’de yer alan dış lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç)” ile yine aynı GTİP’de yer alan “tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (yalnız 4013.90.00.00.11 GTİP’de yer alan iç lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç)”dir. Soruşturma konusu ürün raporun ilerleyen bölümlerinde “motosiklet iç ve dış lastikleri” olarak anılacaktır.

(2) Motosiklet dış lastikleri, belirli bir süre içinde, belirli bir ısı ve basınç altında pişirilmiş kauçuktan imal “hava yastığı” dır. Genellikle içinde taşıdığı hava ile dolu bu yastığın yüzeyi sürtünerek, motorlu motorsuz kara nakil aracının yol ile temasını sağlayan ve aracın hareketini başlatan ve durmasını sağlayan en önemli araç parçalarından biridir. Motosiklet iç lastikleri ise “tube tyre” olarak tabir edilen dış lastiğin işlev görmesi için gerekli olan havayı muhafaza eden malzemedir.

(3) Motosiklet dış lastikleri, doğal ve sentetik kauçuk, karbon siyahı ve kimyasallardan oluşan sırt hamuru, kaplama hamuru, topuk hamuru ile kord bezi ve topuk teli girdilerden imal edilmekte olup bunun haricinde pişirme torbaları ve yardımcı (dış ve iç boya) malzemeleri kullanılmaktadır.

(4) Motosiklet iç lastikleri, kauçuk, kalsit ve kimyasallardan oluşan iç lastik hamuru ve 1 adet uygun evsaf supaptan imal edilmedir.

(5) Yapılan başvuruda, yerli üretim dalı tarafından üretilen ürün ile başvuru konusu ithal ürün arasında teknik ve fiziki özellikler ile ürünün temel kullanım alanları bakımından bir fark bulunmadığı belirtilmiştir. Bu nedenle, Yönetmeliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde, başvuru konusu ürün ile yerli üretim dalı tarafından üretilen ürününün esas soruşturmada ve daha önceki nihai gözden geçirme soruşturmasında yapılan benzer ürün olarak kabul edilebileceği tespiti geçerliliğini korumaktadır.

(6) Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar bağlayıcı nitelikte olmayıp genel içerikli ve bilgi amaçlıdır.

2.2. Ürünün ithalinde uygulanan vergi oranları ve diğer yükümlülükler

(1) Soruşturma konusu motosiklet dış lastiklerinin Çin Tayvanı ve Vietnam’dan ithalatında

%4,5 oranında gümrük vergisi, motosiklet iç lastiklerinin Çin Tayvanı ve Vietnam’dan ithalatında %4 oranında gümrük vergisi uygulanmaktadır.

(2) Diğer taraftan, soruşturma konusu ürünün serbest dolaşıma girişinde gümrük beyannamelerinin tescilinde menşe ayrımı yapılmaksızın gümrük idarelerince “Gözetim Belgesi” aranmakta olup 07/6/2020 tarihli ve 31148 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ uyarınca motosiklet dış lastiklerinde 3 ABD doları/kg, motosiklet iç lastiklerde 3,5 ABD doları/kg tutarında gözetim fiyatı belirlenmiştir.

(3) 4011.40.00.00.00 GTİP altında sınıflandırılan motosiklet dış lastikleri ithalatı 7/9/2016 tarihli ve 29824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9127 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar uyarınca ilave gümrük vergisi (İGV) uygulamasına tabidir. Bu çerçevede, Çin Tayvanı ve Vietnam için gözden geçirme dönemi olan 2017-2020 yıllarında uygulanan İGV oranı %21,8’dir. Söz konusu İGV uygulaması, 31/12/2020 tarihli ve 31351 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3351) uyarınca soruşturma konusu ülkeler için halihazırda %10 olarak devam etmektedir.

(4) 4013.90.00.00.11 GTİP altında sınıflandırılan motosiklet iç lastikleri ithalatı 28/7/2017 tarihli ve 30137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10476 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar uyarınca İGV uygulamasına tabidir. Bu çerçevede, söz konusu karar itibariyle İGV Çin Tayvanı, Vietnam ve Sri Lanka için 2017 Temmuz-Aralık Dönemi, 2018 ve 2019 yıllarında %10’dur. Öte yandan, 21/4/2020 tarihli ve 31106 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2430) uyarınca İGV 31/12/2020 tarihine dek %20 olarak uygulanmıştır. Söz konusu İGV, 31/12/2020 tarihli ve 31351 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3351) uyarınca soruşturma konusu ülkeler için halihazırda %10 olarak devam etmektedir.

(5) Motosiklet iç ve dış lastiklerinin Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, Malezya ve Tayland Krallığı menşeli ithalatında 20/1/2022 tarihli ve 31725 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/4) uyarınca dampinge karşı önlem yürürlüktedir.

3. DAMPİNGİN DEVAMI VEYA YENİDEN MEYDANA GELMESİ İHTİMALİ

3.1. Genel açıklamalar

(1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı incelenmiştir.

3.2. Dampingin devam etme ihtimali

(1) Yönetmeliğin 40 ıncı ve 41 inci maddeleri çerçevesinde, soruşturma sırasında yeniden bir damping marjı hesaplanmamış, esas soruşturmada hesaplanmış olan damping marjları gösterge olarak dikkate alınmıştır.

(2) Bu çerçevede, esas soruşturmada damping marjı motosiklet dış lastiklerinde Vietnam ve Çin Tayvanı için sırasıyla CIF bedelin %29,21’i ve %6,66’sı oranında; motosiklet iç lastiklerinde de yine sırasıyla CIF bedelin %49,51 ‘ive %21,97’si oranında belirlenmiştir.

(3) Mevcut dampinge karşı önlemlerin hukuki ve idari alt yapısını teşkil eden esas soruşturma esnasında tespit edilen damping marjlarının, firmaların önlemin yürürlükten kalkması halindeki muhtemel davranışlarını yansıtacak önemli bir gösterge niteliği taşıdığı değerlendirilmektedir.

3.3.  Dampingin yeniden meydana gelmesi ihtimali

(1) İhracatçı firmaların davranışlarını ve yeniden meydana gelmesi muhtemel olan dampingi göstermesi açısından soruşturma konusu ülkelerin üretim ve ihracat kapasiteleri ile fiyatları ve diğer ülkeler tarafından uygulanmakta olan önlemler ya da yürütülmekte olan damping soruşturmaları önem arz etmektedir.

3.3.1 Soruşturma konusu ülkelerin üretim ve ihracat kapasiteleri ile fiyatları

(1) Soruşturma konusu ülkelerin üretim ve ihracat kabiliyetlerine ilişkin değerlendirme Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC, Trademap) verileri çerçevesinde yapılmıştır. ITC tarafından sağlanan verilerin birimi ülkelere göre “adet” veya “ton” olarak değişmekte, ulusal veri kaynaklarıyla uyumsuzluk gösterebilmektedir. Bu çerçevede aşağıdaki değerlendirmelerde bahse konu kısıtlar da göz önünde bulundurulmuştur.

(2) Soruşturma konusu ülkelerin ihracat kabiliyetine ilişkin değerlendirmeler, motosiklet dış lastikleri için 4011.40; motosiklet iç lastikleri için 4013.90 armonize sistem kodları bazında yapılmıştır.

(3) Soruşturma konusu ürünlerden motosiklet dış lastiklerinin dünya ihracat pazarı 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında 1,6 milyar ABD doları seviyelerinde gerçekleşmiştir.

(4) Dünya ihracatında ilk sıralarda yer alan Çin Tayvanı’nın incelenen yıllarda 123 milyon ABD doları, 120 milyon ABD doları, 116 milyon ABD doları ve 124 milyon ABD doları seviyelerindeki dünya ihracatıyla, dünya ihracatından değer bazında aldığı pay %7,9; %7,5; %7,1 ve %7,6 seviyelerinde gerçekleşmiştir.

(5) Vietnam’ın dünyaya ihracatı ise, 2017 yılında 75 milyon ABD doları, 2018 yılında 76 milyon ABD doları seviyelerinde gerçekleşmiş; 2019 yılında 71 milyon ABD dolarına ve 2020 yılında 47 milyon ABD dolarına gerilemiştir.

(6) Soruşturma konusu ürünlerden motosiklet iç lastiklerinin dünya ihracat pazarı 2017 yılında 413 milyon ABD doları, 2018 yılında 403 milyon ABD doları, 2019 yılında 434 milyon ABD doları ve 2020 yılında 439 milyon ABD doları seviyelerinde gerçekleştiği görülmektedir.

(7) Dünya ihracatında ilk sıralarda yer alan Vietnam’ın incelenen yıllarda sırasıyla 28 milyon ABD doları, 23 milyon ABD doları, 27 milyon ABD doları ve 26 milyon ABD doları seviyelerinde gerçekleşmiş olup Vietnam’ın dünya ihracatından değer bazında aldığı pay %6,9; %5,8; %6,3 ve %6 seviyelerinde gerçekleşmiştir.

(8) Çin Tayvanı’nın ise 2017 yılında 5 milyon ABD doları seviyelerinde gerçekleşen dünya ihracatı 2018 yılında 4,8 milyon ABD doları, 2019 yılında 3,6 milyon ABD doları ve 2020 yılında 4 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş olup dünya ihracatından değer bazında aldığı pay sırasıyla %1,2; %1,2; %0,8 ve %0,9 seviyelerinde gerçekleşmiştir.

3.3.2. Diğer ülkeler tarafından uygulanmakta olan damping önlemleri

(1) Soruşturma konusu üründe önleme tabi ülkelere diğer ülkeler tarafından uygulanan dampinge karşı önlemler, ihracatçı firmaların davranışlarını ve muhtemel olan dampingli ithalatı göstermesi açısından önem taşımaktadır.

(2) Bu çerçevede, Brezilya tarafından Vietnam menşeli soruşturma konusu ürün ithalatına yönelik dampinge karşı önlem uygulandığı tespit edilmiştir.[1]

3.4. Sonuç

(1) Bu bölümde incelenen hususların bir bütün olarak değerlendirilmesi neticesinde, meri önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.

4. ZARARIN DEVAMI VEYA YENİDEN MEYDANA GELMESİ İHTİMALİ

4.1. Genel açıklamalar

(1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde, gözden geçirme döneminde yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri ve önlemin yürürlükten kalkması halinde zararın devam etmesinin veya tekrar etmesinin muhtemel olup olmadığı incelenmiştir. Bu çerçevede, ithalatın mutlak ve nispi olarak gelişimi, ithalat fiyatlarının gelişimi ile yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri değerlendirilmiştir.

(2) Soruşturma konusu ürünün genel ithalatı ve soruşturma konusu ülkelerden yapılan ithalatının incelenmesinde Bakanlığımız veri tabanı KÜBİS özel ticaret sistemi (ÖTS) verileri kullanılmıştır.

(3) Çin Tayvanı Ekonomi ve Kültür Misyonu’ndan Nihai Bildirim sonrasında alınan görüşlerde, Çin Tayvanı menşeli ithalatın genel ithalat içerisindeki payının düşük olduğu, önlemlerin kalkması durumunda Çin Tayvanı’ndan gerçekleşecek ithalatta keskin bir artış olmayacağı iddia edilmiştir. Önlemlerin etkisiyle ithalatın önemsiz seviyelerde gerçekleştiği görülmekle birlikte işbu raporun 3 üncü bölümünde, önlemlerin kalkması halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu ortaya konulmuştur.

4.2. Ürünün genel ithalatının mutlak gelişimi ile fiyatları

4.2.1 Motosiklet dış lastikleri

(1) Motosiklet dış lastiklerine ilişkin genel ithalat istatistiklerine bakıldığında, 2017 yılında 1.854 ton seviyelerinde gerçekleşen ithalatın 2018 yılında 1.486 tona, 2019 yılında ise 1.341 tona gerilediği; 2020 yılında ise 1.861 tona yükseldiği görülmektedir.

(2) Söz konusu ithalat değer bazında incelendiğinde ise, 2017 yılında 7,2 milyon ABD doları seviyelerinde gerçekleşen ithalatın, 2018 yılında 5,8 milyon ABD doları seviyelerine ve 2019 yılında 5,6 milyon ABD doları seviyesine gerilediği; 2020 yılında 7,2 milyon ABD doları seviyelerinde gerçekleştiği görülmektedir.

(3) Söz konusu ithalatın ortalama birim fiyatları ise, incelenen yıllarda sırasıyla 3,88 ABD doları/kg, 3,92 ABD doları/kg, 4,14 ABD doları/kg ve 3,90 ABD doları/kg olarak gerçekleşmiştir.

4.2.2. Motosiklet iç lastikleri

(1) Motosiklet iç lastiklerine ilişkin genel ithalat istatistiklerine bakıldığında, 2017 yılında 685 ton olarak gerçekleşen ithalatın 2018 yılında 330 tona, 2019 yılında 258 tona gerilediği ve 2020 yılında 340 ton olarak gerçekleştiği görülmektedir.

(2) Söz konusu ithalat değer bazında incelendiğinde ise, 2018 yılında 1,7 milyon ABD doları seviyelerinde gerçekleşen ithalatın 2018 yılında 747 bin ABD dolarına gerilediği, 2019 yılında 783 bin ABD doları ve 2020 yılında 985 bin ABD doları seviyelerinde gerçekleştiği görülmektedir.

(3) Söz konusu ithalatın ortalama birim fiyatları ise, incelenen yıllarda sırasıyla 2,56 ABD doları/kg, 2,26 ABD doları/kg, 3,04 ABD doları/kg ve 2,90 ABD doları/kg olarak gerçekleşmiştir.

4.3. Ürünün soruşturma konusu ülkelerden ithalatının mutlak gelişimi ile fiyatları

4.3.1 Motosiklet dış lastikleri

4.3.1.1 Çin Tayvanı

(1) Çin Tayvanı’ndan gerçekleşen soruşturma konusu ürün ithalatı, miktar bazında, 2017 yılında 133 ton olarak gerçekleşmiş, 2018 yılında 46 tona; 2019 yılında 12 tona gerilemiş ve 2020 yılında 23 ton seviyelerinde gerçekleşmiştir.

(2) Çin Tayvanı’ndan gerçekleşen motosiklet dış lastikleri ithalatı değer bazında ise, incelenen yıllar için sırasıyla, 381 bin ABD doları, 147 bin ABD doları, 45 bin ABD doları ve 68 bin ABD doları seviyelerinde gerçekleşmiştir.

(3) Bu veriler ışığında birim fiyatlar hesaplandığında, 2017 yılında 2,87 ABD doları/kg olarak gerçekleşen birim fiyatın, 2018 yılında 3,19 ABD doları/kg’na, 2019 yılında ise 3,79 ABD doları/kg’na yükseldiği görülmektedir. 2020 yılında ise 2,95 ABD doları/kg olarak gerçekleşmiştir.

(4) Çin Tayvanı menşeli ithalatın genel ithalat içerisindeki miktar bazındaki payının ise incelenen yıllarda sırasıyla%7,2; %3,l; %0,9 ve %1,2 seviyelerinde gerçekleştiği görülmektedir.

4.3.1.2 Vietnam

(1) Vietnam’dan gerçekleşen motosiklet dış lastikleri ithalatı, 2017 yılında 523 kg seviyesinde gerçekleşmiş, 2019 yılında 3,8 tona yükselmiş; 2019 yılında 1,8 tona gerilemiş; 2020 yılında ise 5,2 ton seviyesine yükselmiştir.

(2) Söz konusu ithalat değer bazında incelendiğinde ise, 2017 yılında 3 bin ABD doları seviyelerinden, 2018 yılında 12 bin ABD doları seviyelerine yükselmiş, 2019 yılında 6 bin ABD doları olarak gerçekleşmiş; 2020 yılında ise 16 bin ABD dolarına yükselmiştir.

(3) Bu veriler ışığında birim fiyatlar hesaplandığında, 2017 yılında 6,44 ABD doları/kg olarak gerçekleşen birim fiyatın 2018 yılında 3,10 ABD doları/kg’a gerilediği; 2019 yılında 3,41 ABD doları/kg olarak gerçekleştiği; 2020 yılında ise 3,06 ABD doları/kg’a gerilediği görülmektedir.

(4) Vietnam menşeli ithalatın genel ithalat içerisindeki miktar bazındaki payı ise incelenen yıllarda %0,0; %0,3; %0,1 ve %0,3 seviyelerinde gerçekleşmiştir.

4.3.2 Motosiklet iç lastikleri

4.3.2.1 Çin Tayvanı

(1) İncelenen yıllarda Çin Tayvanı menşeli motosiklet iç lastik ithalatının gerçekleşmediği tespit edilmiştir.

4.3.2.2 Vietnam

(1) Vietnam’dan gerçekleşen motosiklet iç lastikleri ithalatı, 2017 yılında 683 kg olarak gerçekleşmiş; 2018 yılında 489 kg’a gerilemiş; 2019 yılında 1,6 tona; 2020 yılında 2,6 tona yükselmiştir.

(2) Söz konusu ithalat değer bazında incelendiğinde ise, 2017 yılında 4.955 ABD doları seviyelerinde gerçekleşen ithalatın, 2018 yılında 3.495 ABD dolarına gerilediği, 2019 yılında 5.368 ABD dolarına yükseldiği ve 2020 yılında 6.814 ABD doları seviyelerinde gerçekleştiği görülmektedir.

(3) Bu veriler ışığında birim fiyatlar hesaplandığında, 2017 yılında 7,25 ABD doları/kg olarak gerçekleşen birim fiyatın 2018 yılında 7,15 ABD doları/k.g’a, 2019 yılında 3,41 ABD doları/kg’a 2020 yılında ise 2,60 ABD doları/kg seviyesinde gerilediği görülmektedir.

(4) Vietnam menşeli ithalatın genel ithalat içerisindeki miktar bazındaki payı ise incelenen yıllarda %0,1; %0,1; %0,6 ve %0,8 seviyelerinde gerçekleşmiştir.

4.4. Diğer ülkelerden gerçekleşen ithalatın mutlak gelişimi ile fiyatları

4.4.1 Motosiklet dış lastikleri

(1) Motosiklet dış lastiklerinin diğer ülkelerden ithalatı 2017 yılında 1.720 ton olarak gerçekleşmiş, 2018 yılında 1.436 tona, 2019 yılında 1.327 tona gerilemiştir. 2020 yılında ise 1.833 ton seviyelerinde gerçekleşmiştir.

(2) Diğer ülkelerden gerçekleşen ithalat değer bazında incelendiğinde ise, 2017 yılında 6,8 milyon ABD doları seviyelerinde gerçekleşen ithalat, 2018 yılında 5,7 milyon ABD doları seviyelerine, 2019 yılında 5,5 milyon ABD doları seviyelerine gerilemiş ve 2020 yılında 7,2 milyon ABD doları seviyelerine yükselmiştir.

(3) Söz konusu ithalatın ortalama birim fiyatlarına bakıldığında, 2017 ve 2018 yıllarında 3,95 ABD doları/kg seviyelerinde gerçekleşen birim fiyat, 2019 yılında 4,15 ABD doları/kg’ye yükselmiş, 2020 yılında ise 3,92 ABD doları/kg seviyelerinde gerçekleşmiştir.

(4) Soruşturma konusu ülkeler dışındaki ülkelerin genel ithalat içerisindeki miktar bazında payı ise, incelenen yıllarda sırasıyla %92,8; %96,7; %99 ve %98,5 seviyelerinde gerçekleşmiştir.

4.4.2 Motosiklet iç lastikleri

(1) Motosiklet iç lastiklerinin diğer ülkelerden ithalatı 2017 yılında 684 ton olarak gerçekleşmiş, 2018 yılında 329 tona, 2019 yılında 256 tona gerilemiştir. 2020 yılında ise 337 ton seviyelerinde gerçekleşmiştir.

(2) Diğer ülkelerden gerçekleşen ithalat değer bazında incelendiğinde ise, 2017 yılında 1,7 milyon ABD doları seviyelerinde gerçekleşen ithalat, 2018 yılında 743 bin ABD doları seviyelerine gerilemiş, 2019 yılında 777 bin ABD doları seviyesinde ve 2020 yılında 978 bin ABD doları seviyelerinde gerçekleşmiştir.

(3) Söz konusu ithalatın ortalama birim fiyatlarına bakıldığında, 2017 yılında 2,56 ABD doları/kg olan birim fiyat 2018 yılında 2,26 ABD doları/kg’a gerilmiş, 2019 yılında ise 3,04 ABD doları/kg’a yükselmiştir. 2020 yılında ise 2,90 ABD doları/kg seviyelerinde gerçekleşmiştir.

(4) Soruşturma konusu ülkeler dışındaki ülkelerin genel ithalat içerisindeki miktar bazında payı ise, incelenen yıllarda sırasıyla %99,9; %99,9; %99,4 ve %99,2 seviyelerinde gerçekleşmiştir.

4.5. Diğerleri, Aksam ve Parçalar İthalatı (GTİP: 8714.10.30.00.00)

(1) Söz konusu GTİP kapsamı ithalatın 2017 yılında 724 ton (2,7 milyon ABD doları), 2018 yılında 1.028 ton (3,5 milyon ABD doları, 2019 yılında 576 ton (2,1 milyon ABD doları) , 2020 yılında 748 ton (1,8 milyon ABD doları) seviyelerinde gerçekleştiği görülmektedir.

(2) Söz konusu ithalat kapsamında Çin Tayvanı’ndan gerçekleşen ithalat incelenen yıllarda sırasıyla 181 kg, 305 kg, 36 kg ve 86 kg olarak gerçekleşmiştir. İthalat değer bazında incelendiğinde ise, incelenen yıllarda sırasıyla 5.762 ABD doları, 6.679 ABD doları, 1.388 ABD doları ve 1.902 milyon ABD doları olarak gerçekleştiği görülmektedir.

(3) Vietnam’dan gerçekleşen ithalat ise, incelenen yıllarda sırasıyla, 271 kg, 55 kg, 12 kg ve 56 kg seviyelerinde gerçekleşmiştir. İthalat değer bazında incelendiğinde ise, sırasıyla, 1.809, 939, 419, 598 ABD doları seviyelerinde gerçekleştiği görülmektedir.

4.6. İthalatın nispi gelişimi

(1) İnceleme konusu ithalatın nispi olarak gelişimini görebilmek için, soruşturma konusu ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın Türkiye toplam benzer mal tüketimi içindeki payı incelenmiştir. Bu bağlamda, öncelikle yerli üretim dalı yurt içi satışları, destekleyen yerli üretici yurt içi satışları ile genel ithalat miktarı toplanarak ilgili yıllarda Türkiye toplam benzer mal tüketimi elde edilmiştir. Yerli üretim dalının yurt içi satış miktarının ve soruşturma konusu ülkelerden gerçekleştirilen ithalat miktarının toplam tüketime oranlanmasıyla da pazar payları hesaplanmıştır. İncelenen veriler 2017 yılı 100 olacak şekilde endekslenmiştir.

4.6.1 Motosiklet dış lastikleri

(1) Motosiklet dış lastikleri ürününün genel ithalatının 2017-2019 yılları arasında azalış gösterdiği, 2020 yılında ise yükseldiği görülmektedir. 2017 yılında 100 birim olarak gerçekleşen ithalat, 2018 yılında 80 birime, 2019 yılında 72 birime gerilemiştir. 2020 yılında ise 100 birim olarak gerçekleşmiştir.

(2) Yerli üretim dalının yurt içi satışlarının 2018-2019 yıllarında baz yıla göre azalış gösterdiği, 2020 yılında ise arttığı görülmektedir. 2017 yılında 100 birim olarak gerçekleşen yerli üretim dalının satış miktarı, 2018 yılında 85 birime gerilemiş 2019 yılında 91 birim olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında ise 113 birime yükselmiştir.

(3) Türkiye tüketiminin, genel ithalatın ve yerli üretim dalının yurtiçi satışlarının seyrine benzer bir şekilde, 2017-2019 yılları arasında azalış gösterdiği, 2020 yılında ise arttığı görülmektedir. 2017 yılında 100 birim gerçekleşen tüketim, 2018 yılında 83 birime, 2019 yılında 82 birime gerilemiş, 2020 yılında ise 108 birime yükselmiştir.

(4) Çin Tayvanı’nın pazar payı incelenen dönemde reel olarak incelendiğinde, 2017 yılı 100 birim olarak kabul edildiğinde; 2018 yılında 42 birime, 2019 yılında 11 birime gerilemiş ve 2020 yılında 16 birim olarak gerçekleşmiştir.

(5) Vietnam’ın pazar payı incelenen yıllarda sırasıyla 100, 893, 409 ve 927 birim seviyelerinde seyretmiştir.

(6) Yerli üretim dalının pazar payı ise incelenen dönemde dalgalı seyretmekle birlikte 2020 yılında bir miktar artış göstermiştir. 2017 yılında 100 birim olarak kabul edilen pazar payı 2018 yılında 103 birime, 2019 yılında 110 birime yükselmiş, 2020 yılında ise 105 birim olarak gerçekleşmiştir.

4.6.2 Motosiklet iç lastikleri

(1) Motosiklet iç lastikleri ürününün genel ithalatının baz yıla göre azalış gösterdiği görülmektedir. 2017 yılında 100 birim olarak gerçekleşen ithalat, 2018 yılında 48 birime, 2019 yılında 38 birime gerilemiştir. 2020 yılında ise 50 birim olarak gerçekleşmiştir.

(2) Yerli üretim dalının yurt içi satışlarının 2018-2019 yıllarında baz yıla göre azalış gösterdiği görülmektedir. 2017 yılında 100 birim olarak gerçekleşen yerli üretim dalının satış miktarı, 2018 yılında 72 birime gerilemiş 2019 ve 2020 yıllarında ise 79 birim olarak gerçekleşmiştir.

(3) Türkiye tüketiminin, genel ithalatın ve yerli üretim dalının seyrine benzer bir şekilde, incelenen yıllarda baz yıla göre azalış gösterdiği görülmektedir. 2017 yılında 100 birim gerçekleşen tüketim, 2018 yılında 55 birime, 2019 yılında 54 birime gerilemiş, 2020 yılında ise 63 birim olarak gerçekleşmiştir.

(4) İncelenen yıllarda Çin Tayvanı menşeli ithalat gerçekleşmemiştir.

(5) Vietnam’ın pazar payı incelenen yıllarda sırasıyla 100 birim, 72 birim, 230 birim ve 384 birim olarak gerçekleşmiştir.

(6) Yerli üretim dalının pazar payı ise incelenen dönemde baz yıla göre artış göstermiştir. 2017 yılında 100 birim olarak kabul edilen pazar payı 2018 yılında 130 birime, 2019 yılında 146 birime yükselmiş, 2020 yılında ise 125 birim olarak gerçekleşmiştir.

4.7. Fiyat kırılması ve baskısı

4.7.1 Fiyat kırılması

(1) Fiyat kırılması, dampingli ithal ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatlarının yerli üretim dalının fiyatlarının ne kadar altında kaldığını göstermekte olup CIF ihraç fiyatının yüzdesi olarak hesaplanmaktadır. Fiyat kırılması hesaplanırken 2020 yılına ait veriler kullanılmıştır.

4.7.1.1 Motosiklet dış lastikleri

(1) Fiyat kırılması hesaplanırken, Çin Tayvanı ve Vietnam’dan gerçekleşen ithalatın CIF birim fiyatlarının üzerine gümrükleme masrafları (CIF bedelin %2’si oranında), %4,5 oranında gümrük vergisi ve %21,8 oranında İGV eklenerek ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatı bulunmuştur. Bulunan değerler ile yerli üretim dalının yurt içi satış fiyatları karşılaştırılmıştır.

(2) Bu çerçevede, Çin Tayvanı menşeli ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarını CIF bedelin %60<X<%70’i oranında kırdığı; Vietnam menşeli ithalatın ise yerli üretim dalının fiyatlarını CIF bedelin %55<X>%65’i oranında kırdığı tespit edilmiştir.

4.7.1.2 Motosiklet iç lastikleri

(1) Fiyat kırılması hesaplanırken Vietnam’dan gerçekleşen ithalatın CIF birim fiyatlarının üzerine gümrükleme masrafları (CIF bedelin %2’si oranında), %4 oranında gümrük vergisi ve %20 oranında İGV eklenerek ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatı bulunmuştur. Bulunan değerler ile yerli üretim dalının yurt içi satış fiyatları karşılaştırılmıştır.

(2) Çin Tayvanı için ise ithalatın durmuş olması nedeniyle fiyat kırılması hesaplanmamıştır.

(3) Bu çerçevede Vietnam menşeli motosiklet iç lastikleri ithalatının yerli üretim dalının fiyatlarını CIF bedelin %100<X<%110’u oranında kırdığı tespit edilmiştir.

4.7.2 Fiyat baskısı

(1) Fiyat baskısı ise, ithal ürün fiyatlarının Türkiye piyasasında yerli üretim dalının benzer üründeki ticari maliyeti ve makul kar oranı dikkate alınarak tespit edilen olması gereken yurt içi satış fiyatının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını göstermektedir. Fiyat baskısı hesaplanırken 2020 yılına ait veriler kullanılmıştır.

4.7.2.1 Motosiklet dış lastikleri

(1) Fiyat baskısı Çin Tayvanı ve Vietnam’dan gerçekleşen ithalatın CIF birim fiyatlarının üzerine gümrükleme masrafları (CIF bedelin %2’si oranında), %4,5 oranında gümrük vergisi ve %21,8 oranında İGV eklenerek ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatı bulunmuştur. Bulunan değerler ile yerli üreticinin ticari maliyetlerine makul bir kar oranı eklenerek bulunan olması gereken yurt içi satış fiyatı karşılaştırılmıştır.

(2) Bu çerçevede, 2020 yılında Çin Tayvanı menşeli ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarını CIF bedelin %10<X<%20’si oranında, Vietnam’ın ise CIF bedelin %10<X<%20’si oranında baskıladığı tespit edilmiştir.

4.7.2.2 Motosiklet iç lastikleri

(1) Fiyat baskısı hesaplanırken, Vietnam’dan gerçekleşen ithalatın CIF birim fiyatlarının üzerine gümrükleme masrafları (CIF bedelin %2’si oranında), %4 oranında gümrük vergisi ve %20 oranında İGV eklenerek ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatı bulunmuştur. Bulunan değerler ile yerli üreticinin ticari maliyetlerine makul bir kar oranı eklenerek bulunan olması gereken yurt içi satış fiyatı karşılaştırılmıştır.

(2) Çin Tayvan, için ithalatın durmuş olması nedeniyle fiyat kırılması hesaplanmamıştır.

(3) Vietnam menşeli ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarını CIF bedelin %75<X<%85i oranında baskıladığı tespit edilmiştir.

4.8. Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

(1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri, yerli üretim dalı Anlas firmasının 2017-2019 yıllarına ait verileri esas alınarak incelenmiştir. Eğilimin sağlıklı bir şekilde analiz edilebilmesi amacıyla, Türk lirası bazındaki veriler yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanılması suretiyle enflasyondan arındırılarak endekslenmiştir.

(2) Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesinde, soruşturma konusu ürüne ait miktar incelemesinde, Bakanlığımız veri tabanı ile uyum içerisinde olması amacıyla kilogram ölçü birimi kullanılmıştır.

4.8.1 Motosiklet dış lastikleri

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)

(1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürün için 2017 yılında 100 birim olan üretim miktar endeksi incelenen yıllarda azalmış, 2018 yılında 90 birime, 2019 yılında ise 84 birime gerilemiştir. 2020 yılında ise 102 birim olarak gerçekleşmiştir.

(2) 2017-2020 yıllarında yerli üretim dalının kapasite endeksi aynı kalmış, KKO endeksi ise azalan bir seyir izlemiş ve sırasıyla 100 birim, 90 birim, 84 ve 102 birim olarak gerçekleşmiştir.

b) Yurt içi ve yurt dışı satışlar

(1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürün için 2017 yılında 100 birim olarak kabul edilen yurt içi satış miktarı endeksi 2018 yılında 85 birime gerilemiş, 2019 yılında 91 birim olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında ise 113 birime yükselmiştir.

(2) Aynı dönemde, yurt içi satış değeri endeksi sırasıyla 100, 88, 107 ve 149 birim olmuştur.

(3) Yerli üretim dalının yurt dışı satış miktar endeksi 2017 yılında 100 birim iken 2018 yılında 96 birime gerilemiş, 2019 yılında ise 103 birime yükselmiş, 2020 yılında ise 77 birime gerilemiştir.

(4) Aynı dönemde, yurt dışı satış değer endeksi sırasıyla 100, 120, 119 ve 105 birim olarak gerçekleşmiştir.

c) Yurt içi fiyatlar ve fiyatları etkileyen unsurlar

(1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürün için 2017 yılında 100 birim olarak kabul edilen yurtiçi satış birim fiyatı endeksi 2018 yılında 103 birime, 2019 yılında ise 117 birime, 2020 yılında 131 birime yükselmiştir.

ç) Pazar payı

(1) Yerli üretim dalının pazar payı endeksi incelenen yıllarda artış göstermiş, 2017-2020 yıllarında sırasıyla 100, 103, 110 ve 105 birim olarak gerçekleşmiştir.

d) Maliyetler ve karlılık

(1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürün için 2017 yılında 100 birim olan birim sınai maliyet endeksi, 2018 yılında 99 birime gerilemiş, 2019 yılında 114 birime, 2020 yılında 117 birime yükselmiştir. Faaliyet ve finansman giderleri eklenerek hesaplanan birim ticari maliyet endeksi sırasıyla 100, 105, 110 ve 104 birim seviyesinde gerçekleşmiştir.

(2) Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürün için gerçekleşen ticari maliyetleri ve yurt içi satış fiyatları dikkate alınarak hesaplanan yurt içi satışlardan birim karlılık endeksi, 2017 yılında 100 birim, 2018 yılında 92 birim, 2019 yılında 162 birim ve 2020 yılında 307 birim olarak gerçekleşmiştir.

e) Stoklar

(1) Yerli üretim dalının dönem sonu stok miktarının endeksi dalgalı bir seyir izlemiş 2017-2020 yıllarında sırasıyla 100, 121, 63 ve 54 birim olarak gerçekleşmiştir.

f) İstihdam

(1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürün üretiminde çalışan işçi sayısı endeksi incelenen yıllarda dalgalı bir seyir izlemiş, sırasıyla 100, 97, 96 ve 102 birim olarak gerçekleşmiştir.

g) Ücretler

(1) Soruşturma konusu ürün üretiminde çalışan bir işçinin aylık brüt ücretinin endeksi 2017 yılında 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2018 yılında 87 birime gerilemiş, 2019 yılında 103 birime ve 2020 yılında 116 birime yükselmiştir.

ğ) Verimlilik

(1) Soruşturma konusu ürün üretiminde çalışan işçi başına düşen üretim miktarını gösteren verimlilik endeksi 2017 yılında 100 birim, 2018 yılında 92 birim, 2019 yılında 87 birim ve 2020 yılında 100 birim seviyesinde gerçekleşmiştir.

h) Nakit akışı

(1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürüne ilişkin amortisman, karlılık ve stok değerleri dikkate alınarak hesaplanan nakit akışı endeksi 2017 yılında 100 birim, 2018 yılında 81 birim, 2019 yılında 238 birim, 2020 yılında 437 birim olarak gerçekleşmiştir.

ı) Büyüme

(1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerini kapsayan aktif büyüklüğü 2017 yılında 100 birim, 2018 yılında 77 birim, 2019 yılında 56 birim ve 2020 yılında 86 birim olmuştur.

i) Sermaye arttırma yeteneği

(1) Yerli üretim dalının öz sermaye endeksi aynı dönemde sırasıyla 100 birim, 46 birim, 23 birim ve 120 birim olarak gerçekleşmiştir.

j) Yatırımları arttırma yeteneği

(1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine yönelik kapasite artışı için yapılan tevsi yatırımları incelenen dönemde sırasıyla 100, 33, 37 ve 0 birim seviyelerinde gerçekleşmiştir. Firmanın incelenen yıllarda yenileme yatırımı ise yalnızca 2020 yılında gerçekleşmiştir.

(2) Yerli üretim dalının yatırımlarının geri dönüş oranı (dönem karı/öz sermaye) aynı dönemde sırasıyla 100, -640,-474 ve 1.711 birim olmuştur.

4.8.2. Motosiklet iç lastikleri

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)

(1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürün için 2017 yılında 100 birim olan üretim miktar endeksi, 2018 yılında 67 birime gerilemiş, 2019 yılında 71 birim seviyesinde gerçekleşmiş, 2020 yılında ise 64 birime gerilemiştir.

(2) 2017-2020 yıllarında yerli üretim dalının kapasite endeksi aynı kalmış, KKO endeksi ise dalgalı bir seyir izlemiş ve sırasıyla 100, 67, 71 ve 64 birim olarak gerçekleşmiştir.

b) Yurt içi ve yurt dışı satışlar

(1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürün için 2017 yılında 100 birim olarak kabul edilen yurt içi satış miktarı endeksi azalan bir seyir izlemiş, 2018 yılında 72 birime gerilemiş, 2019 ve 2020 yıllarında ise 79 birim olarak gerçekleşmiştir.

(2) Aynı dönemde, yurt içi satış değeri endeksi sırasıyla 100, 73, 82 ve 99 birim olmuştur.

(3) Yerli üretim dalının yurt dışı satış miktar endeksi incelenen yıllarda dalgalı bir seyir izlemiş, 2017 yılında 100 birim iken 2018 yılında 41 birime gerilemiş, 2019 yılında 106 birime yükselmiş, 2020 yılında ise 30 birime gerilemiştir.

(4) Aynı dönemde, yurt dışı satış değer endeksi sırasıyla 100, 51, 117 ve 48 birim olarak gerçekleşmiştir.

c) Yurt içi fiyatlar ve fiyatları etkileyen unsurlar

(1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürün için 2017 yılında 100 birim olarak kabul edilen yurtiçi satış birim fiyatı endeksi 2018 yılında 101 birim, 2019 yılında 104 birim ve 2020 yılında 125 birim olarak gerçekleşmiştir.

ç) Pazar payı

(1) Yerli üretim dalının pazar payı endeksini incelenen yıllarda arttırdığı görülmüş, 2017-2020 yıllarında sırasıyla 100, 130, 146 ve 125 birim olarak gerçekleşmiştir.

d) Maliyetler ve karlılık

(1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürün için 2017 yılında 100 birim olan birim sınai maliyet endeksi, 2018 yılında 92 birime gerilemiş, 2019 yılında 113 birime yükselmiş, 2020 yılında ise 111 birim olarak gerçekleşmiştir. Birim sınai maliyette faaliyet ve finansman giderleri eklenerek hesaplanan birim ticari maliyet endeksi sırasıyla 100, 98, 107 ve 100 birim seviyesinde gerçekleşmiştir.

(2) Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürün için gerçekleşen ticari maliyetleri ve yurt içi satış fiyatları dikkate alınarak hesaplanan yurt içi satışlardan birim karlılık endeksi, 2017 yılında -100 birim, 2018 yılında 868 birim, 2019 yılında -1.085 birim ve 2020 yılında 7.394 birim olarak gerçekleşmiştir.

e) Stoklar

( l) Yerli üretim dalının dönem sonu stok miktarının endeksi 2017-2020 yıllarında sırasıyla 100, 113, 80 ve 48 birim olarak gerçekleşmiştir.

f) İstihdam

(1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürün üretiminde çalışan işçi sayısı endeksi aynı dönemde sırasıyla 100, 97, 96 ve 102 birim olarak gerçekleşmiştir.

g) Ücretler

(1) Soruşturma konusu ürün üretiminde çalışan bir işçinin aylık brüt ücretinin endeksi 2017 yılında 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2018 yılında 87 birime gerilemiş, 2019 yılında 103 birime ve 2020 yılında 116 birime yükselmiştir.

ğ) Verimlilik

(1) Soruşturma konusu ürün üretiminde çalışan işçi başına düşen üretim miktarını gösteren verimlilik endeksi 2017 yılında 100  birim, 2018 yılında 69 birim, 2019 yılında 74  birim, 2020 yılında ise 63 birim seviyesinde gerçekleşmiştir.

h) Nakit Akışı

(1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürüne ilişkin amortisman, karlılık ve stok değerleri dikkate alınarak hesaplanan nakit akışı endeksi 2017 yılında -100 birim, 2018 yılında -77 birim, 2019 yılında 8 birim, 2020 yılında ise 356 birim olarak gerçekleşmiştir.

ı) Büyüme

(1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerini kapsayan aktif büyüklüğü 2017 yılında 100 birim, 2018 yılında 77 birim, 2019 yılında 56 birim ve 2020 yılında 86 birim olmuştur.

i) Sermaye arttırma yeteneği

(1) Yerli üretim dalının öz sermaye endeksi aynı dönemde sırasıyla 100 birim, 46 birim, 23 birim ve 120 birim olarak gerçekleşmiştir.

j) Yatırımları arttırma yeteneği

(1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine yönelik kapasite artışı için yapılan tevsi yatırımları incelenen dönemde sırasıyla 100, 33, 37 ve 0 birim seviyelerinde gerçekleşmiştir. Firmanın incelenen yıllarda yenileme yatırımı ise yalnızca 2020 yılında gerçekleşmiştir.

(2) Yerli üretim dalının yatırımlarının geri dönüş oranı (dönem karı/öz sermaye) aynı dönemde sırasıyla 100, -640,-474 ve 1.711 birim olmuştur.

4.9. Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesi

4.9.1 Motosiklet dış lastikleri

(1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri incelendiğinde, bazı temel ekonomik göstergelerin 2018-2019 yıllarında baz yıla göre gerilediği, 2020 yılında ise iyileşmeler yaşandığı görülmektedir.

(2) 2017-2019 yılları arasında üretimin azalış gösterdiği, 2020 yılında ise arttığı; yurt içi satış miktarının ise 2018-2019 yıllarında baz yıla göre azalış gösterirken 2020 yılında ise artış gösterdiği görülmektedir.

(3) Verimlilik endeksinin 2018-2020 yıllarında baz yıla göre düşüş gösterdiği görülmektedir. 2018 ve 2019 yıllarında soruşturma konusu ürün üretiminde çalışan direkt işçi sayısında azalma olduğu görülmektedir.

(4) Diğer taraftan, 2018 yılında yerli üretim dalının yurtiçi satış birim fiyatlarını, birim ticari maliyetinden daha düşük bir oranda arttırabildiği görülmüştür. Dolayısıyla 2018 yılı yurtiçi satışlardan birim ürün karının azaldığı görülmektedir. 2019 ve 2020 yıllarında ise yurtiçi satış birim fiyatlarını arttırabildiği ve dolayısıyla yurtiçi satışlardan birim karında iyileşme olduğu görülmektedir. Benzer bir eğilimin ürün nakit akışı endeksinde de yaşandığı görülmektedir.

(5) KKO incelenen yıllarda azalan üretimle birlikte düşüş sergilemiştir. 2018 yılında dönem sonu stok miktarının arttığı görülmektedir, 2019 ve 2020 yıllarında ise bu göstergede iyileşme söz konusudur.

(6) Yerli üretim dalının bilanço büyüklüğü, öz sermayesi ve tevsi yatırımlarında ise 2017-2019 yıllarında olumsuzlukların görüldüğü, 2020 yılında ise söz konusu endekslerde iyileşme yaşandığı görülmektedir. Yatırımların geri dönüş oranı endeksinin ise 2018 ve 2019 yıllarında negatif seyrettiği görülmektedir.

4.9.2 Motosiklet iç lastikleri

(1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri incelendiğinde, üretim ve KKO gibi bazı göstergelerinde olumsuzluklar yaşandığı görülmektedir.

(2) Yerli üretim dalının, yurtiçi satış birim fiyatını, 2020 yılına kadar, birim ticari maliyetinden daha düşük bir oranda belirleyebildiği görülmüştür. Bu çerçevede, 2017 ve 2019 yıllarında yurtiçi satışlardan birim karlılık göstergesinin negatif olarak gerçekleştiği görülmektedir. Yurtiçi satış ve yurtdışı satışlardan birim karlılığın birlikte incelendiği birim karlılık endeksi de, 2017 ve 2019 yıllarında negatif olarak gerçekleşmiştir. Ürün nakit akışı endeksi ise 2017 ve 2018 yıllarında negatif olarak gerçekleşmiş olup 2019 ve 2020 yıllarında iyileşmeler olduğu görülmektedir.

(3) KKO incelenen yıllarda azalan üretimle birlikte düşüş sergilemiştir. 2018 yılında ise dönem sonu stok miktarının arttığı görülmektedir. 2019 ve 2020 yıllarında ise iyileşme söz konusudur.

(4) Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürün üretiminde çalışan işçi sayısının 2018 ve 2019 yıllarında düşüş gösterdiği ve kişi başına düşen üretim miktarını gösteren verimlilik değerinin 2017-2020 yıllarında azaldığı görülmektedir.

(5) Yerli üretim dalının bilanço büyüklüğü, öz sermayesi ve tevsi yatırımlarında ise 2017-2019 yıllarında olumsuzlukların görüldüğü, 2020 yılında ise söz konusu endekslerde iyileşme yaşandığı görülmektedir. Yatırımların geri dönüş oranı endeksinin ise 2018 ve 2019 yıllarında negatif seyrettiği görülmektedir.

4.10. Zararın devamı veya yeniden meydana gelmesi ihtimali

(1) Zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesi ihtimaline ilişkin yukarıdaki bilgiler çerçevesinde,

i. Motosiklet dış lastiklerinde, Çin Tayvanı menşeli ithalatın incelenen dönemde azaldığı, Vietnam menşeli ithalatın ise incelenen dönemde artmakla birlikte önemsiz seviyelerde seyrettiği; motosiklet iç lastiklerinde Çin Tayvanı menşeli ithalatın önlemlerin etkisiyle durduğu, Vietnam menşeli ithalatın ise incelenen yıllarda artış göstermekle birlikte önemsiz seviyelerde kaldığı görülmektedir.

ii. Bu çerçevede, önlemlerin etkisiyle soruşturma konusu ülkeler menşeli soruşturma konusu ürün ithalatının önemsiz seviyelerde gerçekleştiği tespit edilmiştir. Öte yandan, soruşturma konusu ülkelerin soruşturma konusu ürün ihracatında küresel pazardaki önemli tedarikçi ülkeler konumunda olduğu, üretim kapasitesi ve ihracat kabiliyetleri bakımından önemli düzeyde potansiyellerinin bulunduğu değerlendirilmektedir.

iii. Yürürlükteki önlemlere rağmen, motosiklet dış lastikleri ürününde 2020 yılında Çin Tayvanı ve Vietnam menşeli ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarını kırdığı ve baskıladığı; motosiklet iç lastiklerinde ise 2020 yılında Vietnam menşeli ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarını kırdığı ve baskıladığı görülmektedir.

iv. Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri bir bütün olarak incelendiğinde, motosiklet dış lastikleri ürününde 2018-2019 yıllarında üretim, yurtiçi satışlar ve verimlilik göstergelerinde baz yıla göre düşüş yaşandığı, 2020 yılında ise iyileşmelerin yaşandığı görülmektedir. Motosiklet iç lastikleri ürününde ise incelenen bütün yıllarda üretim ve yurtiçi satışların baz yıla göre düşüş gösterdiği, 2017 ve 2019 yıllarında yurtiçi satışlardan birim karlılığın negatif seyrettiği, verimlilik endeksinin incelenen bütün yıllarda azaldığı görülmektedir. Ayrıca, firma geneli verilerden, firma bilanço aktif toplamı, firma tevsi yatırımları ve yatırımların dönüş oranı endekslerinin 2017-2019 yıllarında olumsuz seyrettiği, 2020 yılında ise iyileşme gösterdiği görülmektedir.

v. Tüm bunlara ilaveten, soruşturma konusu ülkeler menşeli ürün ihracatı yapan ihracatçıların Türkiye pazarını iyi tanıdıkları ve pazara erişim konusunda herhangi bir sorunla karşılaşmadıkları ve fiyata duyarlı söz konusu ürün ithalatının soruşturma konusu ülkelerce büyük miktarlarda ve kolaylıkla Türkiye pazarına yönlendirilebileceği değerlendirilmektedir.

Bütün bu hususlar birlikte dikkate alındığında, zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu düşünülmektedir.

5. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

(1) Yürütülen soruşturma esnasında elde edilen bilgi ve bulgular çerçevesinde, yürürlükteki önlemlerin ortadan kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmiştir.

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/34) ile yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin, Yönetmeliğin 42 nci maddesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde mevcut haliyle uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

 

 

GTP

Madde İsmi

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem

(CIF) Bedelin Yüzdesi

4011.40

Motosikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler

Çin Tayvanı

6

Vietnam

29

4013.90.00.00.11

Motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler

Çin Tayvanı

21

Vietnam

49

8714.10.30.00.00

Tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (yalnız 4011.40 GTP’de yer alan dış lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç)

Çin Tayvanı

6

Vietnam

29

Tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (yalnız 4013.90.00.00.11 GTİP’de yer alan iç lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç)

Çin Tayvanı

21

Vietnam

49

 

 [1] Kaynak: i-tip.wto.orgSıra No 4186   Sıra No 4187   Sıra No 4188   Sıra No 4189   Sıra No 4190