İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2022-26

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2022/26)

Ticaret Bakanlığından:08.10.2022 tarih ve 31977 sayılı R.G.

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 16/4/2021 tarihli ve 31456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/20) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 7307.91.00.00.00, 7307.93.11.00.11, 7307.93.11.00.12 ve 7307.93.19.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan “demir veya çelikten belirli boru bağlantı parçaları” ürünü ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

b) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

c) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

ç) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

d) Yönetmelik: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Karar

MADDE 4- (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, ÇHC menşeli ürünlere yönelik önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanmıştır. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Raporu Ek’te yer almaktadır.

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ile 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/13) ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemin, Yönetmeliğin 42 nci maddesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

GTP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem

(ABD Doları/Ton

7307.91.00.00.00

Flanşlar

Çin Halk Cumhuriyeti

500

7307.93.11.00.11

Dirsekler

7307.93.11.00.12

Kavisler

7307.93.19.00.00

Diğerleri

Uygulama

MADDE 5- (1) Gümrük idareleri, 4 üncü maddede GTİP’i, eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

(2) Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan TGTC’de yer alan GTİP ve 4 üncü maddede yer alan tabloda belirtilen eşya tanımıdır.

(3) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

(4) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki önlem, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar.

(5) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki önlemin sona erme tarihinden önce bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı takdirde önlem, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

EK:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/26)’E DAİR BİLGİLENDİRME RAPORU

1. GENEL BİLGİ VE İŞLEMLER

1.1. Kapsam ve Yasal Dayanak

(1) Bu rapor, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı ithalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatla Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi ve bulguları içermektedir.

1.2. Mevcut Önlem ve Geçmişi

(1) Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 7307.91.00.00.00, 7307.93.11.00.11, 7307.93.11.00.12 ve 7307.93.19.00.00 GTİP’leri altında kayıtlı “demir veya çelikten belirli boru bağlantı parçaları” ürününe yönelik 22/1/2010 tarihli ve 27470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/2) kapsamında 663 ABD doları/ton tutarında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) Söz konusu önlemin yürürlükten kalkma süresinin bitiminden önce yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru üzerine açılan NGGS, 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine ilişkin Tebliğ (Tebliğ No:2016/13) ile sonuçlandırılmış olup, anılan soruşturma sonucunda dampinge karşı kesin önlemin aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

1.3. Soruşturma

(1) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce, 24/7/2020 tarihli ve 31195 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine ilişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/15) ile ÇHC menşeli başvuru konusu ürün ithalatındaki mevcut önlemin yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(2) Bu çerçevede, Sardoğan Endüstri ve Ticaret - Mehmet Sardoğan (Sardoğan) ve RSA Tesisat Malzemeleri San. Tic. A.Ş. (RSA) firmaları, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuatın ilgili hükümlerine uygun olarak taleplerini ileterek mevcut önlemin sona erme tarihinden önce ÇHC menşeli 7307.91.00.00.00, 7307.93.11.00.11, 7307.93.11.00.12 ve 7307.93.19.00.00 GTİP’leri altında kayıtlı “demir veya çelikten belirli boru bağlantı parçaları” ürününün ithalatına yönelik olarak bir NGGS başlatılması için başvuruda bulunmuş olup söz konusu başvuru Boğaziçi Kaynaklı Boru Bağ. Parç. San. ve Tic. Ltd. Şti., Kare Endüstri Mamülleri San.ve Tic. Ltd. Şti., Yazıcı İnşaat Endüstri Malz. San. Tic. ve Ltd. Şti., Hak-Pi Gemi Yan Sanayi Tic. Ltd. Şti., Uğur Teknik Endüstriyel Yapı Malz. imal. San. Tic. Ve Tld. Şti., Tombaksan Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve Kardeşler Torna-Hüseyin Gülel firmaları tarafından da desteklenmiştir.

(3) Soruşturma kapsamında sunulan bilgi ve belgeler, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu (Kurul) tarafından değerlendirilmiş ve bir NGGS açılmasını haklı kılacak yeterlilikte delillerin mevcudiyetine kanaat getirilmiştir. Bu çerçevede, 16/4/2021 tarihli ve 31456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ithalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/20) ile ÇHC menşeli 7307.91.00.00.00. 7307.93.11.00.11, 7307.93. 11.00.12 ve 7307.93.19.00.00 GTİP’leri altında kayıtlı “demir veya çelikten belirli boru bağlantı parçaları” ithalatına yönelik bir NGGS açılmıştır.

(4) T.C. Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen NGGS tamamlanmıştır.

1.4. Yerli Üretim Dalının Temsil Niteliği

(1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi uyarınca, Yerli üreticilerden RSA Tesisat Malzemeleri San. Tic. A.Ş. (RSA) firması ekonomik göstergelerine ilişkin soruşturma sırasında istenen bilgi ve belgeleri verilen süreler içerisinde sağlamadığından ve soruşturma öncesinde sağladığı veriler doğrulanamadığından işbirliğine gelmemiş olarak kabul edilmiştir.

(2) Bu çerçevede, başvuru sahibi yerli üretici Sardoğan firmasının 2020 yılında soruşturma konusu üründeki üretim rakamları ile aynı ürünün toplam Türkiye üretimi kıyaslanması suretiyle yapılan inceleme neticesinde, Yönetmeliğin 18 inci ve 20 nci maddeleri uyarınca başvuruda bulunan Sardoğan firmasının tek başına yerli üretim dalını temsil etme niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır. Anılan firma işbu raporun ilgili bölümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.

1.5. Soruşturma ve gözden geçirme dönemi

(1) Mevcut önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının tespiti için 1/1/2018- 31/12/2020 arasındaki dönem gözden geçime dönemi olarak alınmıştır.

1.6. İlgili tarafların bilgilendirilmesi, dinlenmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi

(1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Bakanlık tarafından tespit edilen ÇHC’de yerleşik üreticilerine/ihracatçılarına, Türkiye’de yerleşik ithalatçılarına ve ayrıca mezkur ülkede yerleşik diğer üreticilere/ihracatçılara iletilebilmesini teminen ÇHC’nin Ankara Büyükelçiliği’ne soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan özetine ve soru formlarına nereden erişilebileceği hususunda bilgi verilmiştir.

(3) Taraflara görüşlerini bildirme ve soru formlarını yanıtlamaları için posta süresi dahil 37 gün süre tanınmıştır.

(4) Yerli üretim dalı, soruşturma süresi boyunca Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.

(5) Soruşturma konusu ürünün ithalatını gerçekleştiren firmalardan 5 tanesi soru formlarını zamanında ve eksiksiz yanıtlayarak Bakanlığa iletmiştir.

(6) ilgili soru formunu yanıtlayan üretici/ihracatçı firma olmamıştır.

(7) Nihai bildirim raporunda yer alan bulgulara ilişkin olarak tüm ilgili tarafların görüşlerini ifade edebilmeleri maksadıyla 8/8/2022 tarihinde kamu dinleme toplantısı düzenlenmiştir.

(8) Tarafların işbu soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkur görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu raporun ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

1.7. Yerinde doğru lama incelemesi

( l) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde, başvuru sahibi yerli üretici Sardoğan firması nezdinde 1,2 ve 10 Eylül 2021 tarihlerinde çevrim içi doğrulama incelemesi gerçekleştirilmiştir.

2. SORUŞTURMA KONUSU ÜRÜN VE BENZER ÜRÜN

2.1. Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

(1) Başvuru konusu ürün, 7307.91.00.00.00 GTİP altında kayıtlı “flanşlar”, 7307.93.11.00.11 GTİP altında kayıtlı “dirsekler”, 7307.93.11.00.12 GTIP altında kayıtlı “kavisler” ve 7307.93.19.00.00 GTİP altında “diğerleri”dir.

(2) Başvuru konusu ürün “demir veya çelikten belirli boru bağlantı parçaları” olarak adlandırılmaktadır. Bu ürün flanşlar ve uç uca kaynak yapılacak diğer boru bağlantı parçaları (dirsek, te, redüksiyon ve kep vb.) gibi tiplere sahiptir. Yerli üretim dalının sunduğu bilgilere göre, flanşlar, basınç altında çalışan ekipmanların tesisatında, doğalgaz iletim hatlarında, gemi inşaatında, makine imalatında, kimya, gıda ve inşaat sektörlerinde dirsek, te, redüksiyon ve kep gibi ürünler ise basınçlı veya basınçsız bom hatlarında, sıvı ve doğalgaz tesisatlarında kullanılmaktadır. Uç uca kaynak yapılacak boru bağlantı parçalarının dikişli borudan imal edilenleri düşük basınçlı tesisatlarda; dikişsiz borudan yapılanları ise yüksek basınçlı tesisatlarda (doğalgaz, kalorifer ve buhar kazanlarında) kullanılır.

(3) Başvuru konusu ürünlerin ana hammaddesi demir ve alaşımsız çeliktir. Flanş üretimi için, kullanılacak hammadde karekütük veya yuvarlak olmak üzere seçilir. Hammadde malzemesi üretilecek flanşın ölçüsü göz önünde bulundurularak testerede ya da giyotinde kesilir. Kesilen hammadde endüksiyon fırınında tavlandıktan sonra dövme çekicinde dövülerek istenilen ölçülere getirilir. Dövülen malzemenin iç göbeği ve dış fazlalığı eksantrik preslerle kesilir. Buradan çıkan mamul, talaşlı imalata gönderilerek yüzey işlemleri sonrası ilgili standardın tanımladığı miktarda delik delinir. Delinen civata deliklerine havşa basılır, yani vidanın kılavuz açılmış delikten kolayca diş kapabilmesi için deliğin ağzına hafif bir koniklik verilir. Mamul, markalama işleminden sonra paketlenir.

(4) Uç uca kaynak yapılacak boru bağlantı parçaları üretimi için dikişli veya dikişsiz boru seçilir. Boru, üretilecek ürüne uygun çaplarda ve uzunluklarda kesilir. Kesilen borular endüksiyon fırınlarında ısıtılarak ya da soğuk şekillendirme yoluyla hidrolik presler aracılığıyla biçimlendirilir. Sıcak form verilen parçalar yine hidrolik preslerde kalibre edilir. Daha sonra uç uca birleştirilen malzemenin kaynak temas yüzeyi olan kaynak ağzı açılır. Bu işlemden sonra ürün kumlanarak yüzey temizliği yapılır. Ürün, markalama ve ambalajlamadan sonra satışa hazır hale gelmektedir.

(5) Bazı ithalatçılar tarafından, yüksek basınçlı hidrolik yağ ile çalışan makinaların hatlarındaki yağlamayı sağlayan basınçlı boru tesisatlarında kullanılan dikdörtgen veya kare formundaki flanşların yerli üretim dalı tarafından üretiminin gerçekleştirilmediği belirtilmiştir. Yerli üretim dalı ile yerinde doğrulama esnasında ve sonrasında yapılan görüşmelerde, kare veya dikdörtgen formunda flanş üretiminin gerçekleştirilmediği, ancak yuvarlak formdaki flanşlar ile kare veya dikdörtgen formdaki flanşlar arasında kullanım alanı itibariyle bir fark bulunmadığı, piyasada kullanılan flanşların büyük çoğunluğunun yuvarlak formda olduğu bilgisi edinilmiştir.

(6) Bazı ithalatçı firmalar tarafından, petrol ve doğalgaz hatlarında kullanılan yüksek basınca dirençli flanşların üretiminin yerli üretim dalı tarafından gerçekleştirilmediği iddia edilmektedir. Yerli üretim dalından, basınca dayanıklığının kalınlıkla alakalı bir durum olduğu ve yüksek basınca dayanıklı ve petrol ve doğalgaz hatlarında kullanılabilecek standartlarda üretimin gerçekleştirildiği bilgisi edinilmiştir. Öte yandan, ithal edilen ürünlerin tamamının veya birebir aynısının yerli üretim dalı tarafından üretilmesi gibi bir zorunluluk bulunmamakta olup, Yönetmeliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde, başvuru konusu ürün ile yerli üretim dalı tarafından üretilen ürünün esas soruşturmada ve önceki NGGS’lerde yapılan benzer ürün olarak kabul edilebileceği tespiti geçerliliğini korumaktadır.

(7) Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar bağlayıcı nitelikte olmayıp genel içerikli ve bilgi amaçlıdır.

2.2. Ürünün ithalinde uygulanan vergi oranları ve diğer yükümlülükler

(1) Başvuru konusu ürünün Çin Halk Cumhuriyeti’nden ithalatında %3,7 gümrük vergisi uygulanmaktadır.

(2) 27/6/2020 tarihli ve 2682 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan ithalat Rejimi Kararına Ek Karar kapsamında söz konusu ülke menşeli ürüne yönelik olarak 31/12/2020 tarihine kadar %15 oranında ilave gümrük vergisi (İGV) uygulanmasına karar verilmiştir. 31/12/2020 tarihli ve 3351 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Karar ile bahse konu IGV oranı %10 olarak uygulanmaya devam edilmektedir.

3. DAMPİNGİN DEVAMI VEYA YENİDEN MEYDANA GELMESİ İHTİMALİ

3.1. Genel Açıklamalar

(1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde, önlemlerin yürürlükten kalkması halinde soruşturma konusu ülkeler kaynaklı dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı incelenmiştir.

3.2. Dampingin devam etme ihtimali

(1) Yönetmeliğin 40 ıncı ve 41 inci maddeleri çerçevesinde, soruşturma sırasında yeniden bir damping marjı hesaplanmamış, esas soruşturmada hesaplanmış olan damping marjları gösterge olarak dikkate alınmıştır.

(2) Buna göre, esas soruşturmada ÇHC menşeli başvuru konusu ürüne yönelik nispi olarak CIF ithalat bedelinin %42,61’ oranında, mutlak olarak ise 663 ABD doları/ton tutarında damping marjı tespit edilmiştir.

(3) Mevcut dampinge karşı önlemlerin hukuki ve idari alt yapısını teşkil eden esas soruşturma esnasında tespit edilen damping marjlarının, firmaların önlemin yürürlükten kalkması halindeki muhtemel davranışlarını yansıtacak önemli bir gösterge niteliği taşıdığı değerlendirilmektedir.

3.3. Dampingin yeniden meydana gelmesi ihtimali

(1) İhracatçı firmaların davranışlarını ve devam etmesi muhtemel olan dampingi göstermesi açısından soruşturma konusu ülkenin Türkiye’ye yönlendirebilecek üretim ve ihracat kapasitesi ile fiyatları ve esas soruşturmada hesaplanan damping marjları önem arz etmektedir. Soruşturma konusu ülkenin ihracat kabiliyeti Uluslararası Ticaret Merkezi (lntemational Trade Center) verileri kapsamında incelenmiştir.

3.3.1 Soruşturma konusu ülkedeki ihracat kabiliyeti ve ihraç fiyatlarının seyri

(1) Soruşturma konusu Ülkenin üretim ve ihracat kabiliyetlerine ilişkin değerlendirmede, Uluslararası Ticaret Merkezi’nin (ITC) 7307.91 ve 7307.93 gümrük tarife pozisyonlarına ilişkin 2018-2020 yılları ihracat verileri kullanılmıştır.

(2) ITC verileri çerçevesinde, 2018 yılında dünya ihracatı 1.375 bin ton (3,8 milyar ABD doları), 2019 yılında 1.290 bin ton (3,6 milyar ABD doları) ve 2020 yılında 1.079 bin ton (3 milyar ABD doları) seviyesinde gerçekleşmiştir.

(3) ÇHC’nin soruşturma konusu ürün toplam ihracatı, 2018 yılında 626 bin ton (1,04 milyar ABD doları), 2019 yılında 615 bin ton (998 milyon ABD doları) ve 2020 yılında 534 bin ton (811 milyon ABD doları) seviyesinde gerçekleşmiştir.

(4) Bu kapsamda. ÇHC’nin dünya toplam ihracatının yansını gerçekleştirerek ilk sırada yer aldığı, 2018 yılında dünya ihracatından aldığı %46 oranındaki payını 2020 yılında %50’ye yükselttiği tespit edilmiştir.

(5) Diğer taraftan, ÇHC’nin soruşturma konusu üründe 2018 yılında dünyaya gerçekleştirdiği ihracatın birim fiyatı 1,66 ABD doları/kg iken, incelenen dönem içerisinde düşüş trendi göstererek, 2020 yılında 1,52 ABD doları/kg seviyesine gerilediği tespit edilmiştir. Ayrıca, ÇHC’nin ortalama ihraç birim fiyatının incelenen tüm yıllar içerisinde soruşturma konusu ürünün dünya ortalama ihraç birim fiyatının altında kaldığı görülmüştür.

3.4. Sonuç

(1) Bu bölümde incelenen hususların bir bütün olarak değerlendirilmesi neticesinde, meri önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmektedir,

4. ZARARIN DEVAMI VEYA YENİDEN MEYDANA GELMESİ İHTİMALİ

4.1. Genel açıklamalar

(1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde, gözden geçirme döneminde yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri ve önlemlerin yürürlükten kalkması halinde zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı incelenmiştir. Bu kapsamda, ithalatın mutlak ve nispi olarak gelişimi, ithalat fiyatlarının gelişimi ile yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri değerlendirilmiştir.

(2) Soruşturma konusu ürünün genel ithalatı ve soruşturma konusu ülkeden yapılan ithalatın incelenmesinde Bakanlığımız veritabanı KÜBIS verileri kullanılmıştır.

4.2. Ürünün genel ithalatının mutlak gelişimi ve fiyatları

(1) Soruşturma konusu ürüne ilişkin genel ithalat istatistiklerine bakıldığında, ürünün 2018 yılında 13.311.958 kg olan ithalat miktarı 2019 yılında 16.616.257 kg’ye, 2020 yılında ise 21.402.064 kg’ye yükselmiştir.

(2) Başvuru konusu ürünün genel ithalatı değer olarak incelendiğinde 2018 yılında 37.926.719 ABD doları olan ithalat tutarı, 2019 yılında 43.365.600 ABD dolarına, 2020 yılında 55.862.938 ABD doları seviyesine yükselmiştir.

(3) Yukarıdaki veriler çerçevesinde, başvuru konusu ürün ithalatının ortalama birim fiyatları hesaplanmıştır. Buna göre, genel ithalatın ortalama birim fiyatları 2018 yılında 2,85 ABD doları/kg, 2019 ve 2020 yıllarında 2,61 ABD doları/kg olarak gerçekleşmiştir.

4.3. Soruşturma konusu ülkeden ithalatın mutlak gelişimi ve fiyatları

(1) ÇHC’den gerçekleşen soruşturma konusu ürün ithalatı, miktar bazında, 2018 yılında 2.094.154 kg olarak gerçekleşirken, 2019 yılında 2.759.540 kg’ye yükselmiş; 2020 yılında ise 307.051 kg’ye gerilemiştir.

(2) Söz konusu ithalat değer bazında incelendiğinde ise, 2018 yılında 4.366.468 ABD doları seviyelerinde gerçekleşen ithalat, 2019 yılında 5.910.362 ABD dolarına yükselmiş; 2020 yılında ise 1.416.208 ABD dolarına düşmüştür.

(3) Başvuru konusu ithalatın birim fiyatları incelendiğinde, 2018 yılında 2,09 ABD doları/kg olan bahse konu birim fiyat, 2019 yılında 2,14 ABD doları/kg’ye, 2020 yılında ise 4,61 ABD doları/kg’ye yükselmiştir.

(4) Bahse konu ithalatın miktar bazında genel ithalat içindeki payı incelendiğinde, 2018 yılında ÇHC’nin payı %15,7 olarak gerçekleşirken, 2019 yılında %16,6’ya yükselmiş, 2020 yılında %1,4’e gerilemiştir.

4.4. Diğer ülkelerden ithalatın mutlak gelişimi ve fiyatları

(1) Soruşturma konusu ürünün diğer ülkelerden ithalatı 2018 yılında 11.217.804 kg olarak gerçekleşirken, 20l9 yılında 13.856.717 kg’ye, 2020 yılında ise 21.095.013 kg’ye yükselmiştir.

(2) Diğer ülkelerden gerçekleşen ithalat değer bazında incelendiğinde ise, 2018 yılında 33.560.251 ABD doları seviyesinde gerçekleşen ithalatın 2019 yılında 37.455.238 ABD dolarına, 2019 yılında ise 54.446.730 ABD dolarına yükseldiği gözlenmiştir.

(3) Söz konusu ithalatın ortalama birim fiyatlarına bakıldığında, 2018 yılında 2,99 ABD doları/kg olan birim fiyat 2019 yılında 2,70 ABD doları/kg’ye, 2020 yılında ise 2,58 ABD doları/kg’ye gerilemiştir.

(4) ÇHC dışındaki ülkelerin genel ithalat içerisindeki miktar bazında payı ise, 2018 yılında %84,3 iken, 2019 yılında %83,4’e düşmüş, 2020 yılında ise %98,6’ya yükselmiştir.

4.5. İthalatın nispi gelişimi

(1) Önlem konusu ürünün Türkiye toplam benzer mal tüketimi içindeki payı hesaplanırken, soruşturma sahibi ve soruşturmayı destekleyen yerli üreticilerin yurt içi satışları ile genel ithalat miktarı toplanmıştır. Yerli üretim dalının yurt içi satışlarının ve önlem konusu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın toplam tüketime oranlanmasıyla pazar payları hesaplanmıştır. İncelenen veriler 2018 yılı=100 olacak şekilde endekslenmiştir.

(2) Bu çerçevede, yurt içi tüketim endeksi 2018-2020 yıllarında sırasıyla 100 birim, 114 birim ve 131 birim olarak gerçekleşmiş ve tüketim %31 artmıştır.

(3) ÇHC menşeli ithalatın 2018 yılında 100 birim olan pazar payı endeksi 2019 yılında 115 birime, 2020 yılında ise 11 olarak gerçekleşmiştir.

(4) Diğer ülkeler menşeli ithalatın 2018 yılında 100 birim olan pazar payı endeksi 2019 ve 2020 yıllarında sırasıyla 124 birim ve 188 birim olmuştur.

(5) Yerli üretim dalının pazar payı endeksi 2018-2020 yıllarında sırasıyla 100 birim, 85 birim ve 68 birim olarak gerçekleşmiş ve inceleme döneminde %32 azalmıştır.

4.6. Fiyat kırılması ve baskısı

(1) Fiyat kırılması, ithal ürünün ortalama pazara giriş fiyatının Türkiye piyasasında yerli üretim dalının ortalama yurt içi birim satış fiyatının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını göstermektedir.

(2) Fiyat kırılması hesaplanırken, ÇHC’den gerçekleştirilen ithalatın CIF birim fiyatının üzerine tüm yıllar için gümrükleme masrafları (CIF ithalat kıymetinin %2’si oranında); gümrük vergisi (%3,7 oranında); 2020 yılı için ayrıca ilave gümrük vergisi (%10 oranında) eklenerek ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatı bulunmuştur. Bulunan değerler ile yerli üretim dalının yurt içi satış fiyatları karşılaştırılmıştır.

(3) Bu kapsamda, gözden geçirme döneminde ÇHC menşeli ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarım kırmadığı belirlenmiştir.

(4) Fiyat baskısı ise, ithal ürün fiyatlarının Türkiye piyasasında yerli üretim dalının benzer üründeki ticari maliyeti ve makul kar oranı dikkate alınarak tespit edilen olması gereken yurt içi satış fiyatının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını göstermektedir.

(5) Fiyat baskısı hesaplanırken, fiyat kırılması hesabında olduğu gibi ithal ürün için Türkiye piyasasına giriş fiyatı bulunarak, bu değer yerli üretim dalının ortalama ticari maliyetine makul bir kar oranı eklenerek bulunan olması gereken yurt içi satış fiyatı ile karşılaştırılmıştır.

(6) Bu kapsamda, 2018-2020 döneminde ÇHC menşeli ithalatın yerli üretim dalının yurt içi satış fiyatını baskılamadığı tespit edilmiştir.

4.7. Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

(1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri, Sardoğan’ın 2018-2020 yıllarına ait verileri esas alınarak incelenmiştir. Eğilimin sağlıklı bir şekilde analiz edilebilmesi amacıyla, Türk lirası bazındaki veriler yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanılması suretiyle enflasyondan arındırılarak endekslenmiştir.

(2) Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesinde, soruşturma konusu ürüne ait miktar incelemesinde kg ölçü birimi kullanılmıştır.

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)

(1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürün için 2018 yılında 100 birim olan üretim miktar endeksi, 2019 yılında 97 birim olarak gerçekleşmiş, 2020 yılında ise 89 birim seviyesine gerilemiştir.

(2) 2018-2020 yıllarında yerli üretim dalının kapasite endeksinde değişim yaşanmamış; KKO endeksi ise sırasıyla 100 birim, 97 birim ve 89 birim olarak gerçekleşmiştir.

b) Yurt içi ve yurt dışı satışlar

(1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürün için 2018 yılında 100 birim olarak kabul edilen yurt içi satış miktarı endeksi 2019 yılında 93 birim, 2020 yılında ise 88 birim seviyesinde gerçekleşmiştir.

(2) Aynı dönemde, yurt içi satış değeri endeksi sırasıyla 100 birim, 89 birim ve 73 birim olarak gerçekleşmiştir.

(3) Yerli üretim dalının yurt dışı satış miktar endeksi 2018 yılında 100 birim, 2019 yılında 657 birim ve 2020 yılında 1402 birim olmuştur.

(4) Aynı dönemde, yurt dışı satış değer endeksi sırasıyla 100 birim, 620 birim ve 960 birim olarak gerçekleşmiştir.

c) Yurt içi fiyatlar

(1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürün için yurt içi birim satış fiyatı endeksi 2018 yılında 100 birim, 2019 yılında 97 birim ve 2020 yılında 78 birim seviyesinde gerçekleşmiştir.

ç) Pazar payı

(1) Yerli üretim dalının pazar payı endeksi 2018-2020 yıllarında sırasıyla 100 birim, 85 birim ve 68 birim olarak gerçekleşmiştir.

d) Maliyetler ve karlılık

(1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürün için 2018 yılında 100 birim olan birim sınai maliyet endeksi, 2019 yılında 97 birim ve 2020 yılında 99 birim olurken, faaliyet ve finansman giderleri eklenerek hesaplanan birim ticari maliyet endeksi sırasıyla 100 birim, 86 birim ve 71 birim seviyesinde gerçekleşmiştir.

(2) Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürün için gerçekleşen ticari maliyetleri ve yurt içi satış fiyatları dikkate alınarak hesaplanan yurt içi satışlardan birim karlılık endeksi, 2018 yılında 100 birim, 2019 yılında 278 birim ve 2020 yılında 186 birim olarak gerçekleşmiştir.

(3) Yurt dışı satışlardan birim karlılık endeksi 2018-2020 yıllarında sırasıyla 100 birim, 63 birim ve 124 birim olarak gerçekleşmiştir.

(4) Yerli üretim dalının toplam satışlarının birim karlılığı ise, 2018 yılında 100 birim, 2019 yılında 276 birim ve 2020 yılında 190 birim seviyesindedir.

c) Stoklar

(1) Yerli üretim dalının dönem sonu stok miktarının endeksi 2018-2020 yıllarında sırasıyla 100 birim, 46 birim ve 37 birim olarak gerçekleşmiştir.

f) İstihdam

(1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürün üretiminde çalışan işçi sayısı endeksi aynı dönemde sırasıyla 100 birim, 92 birim ve 90 birim olmuştur.

g) Ücretler

(1) Soruşturma konusu ürün üretiminde çalışan bir işçinin aylık brüt ücretinin endeksi 2018 yılında 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2019 ve 2020 yıllarında sırasıyla 125 birim ve 150 birim seviyesinde gerçekleşmiştir.

ğ) Verimlilik

(1) Soruşturma konusu ürün üretiminde çalışan işçi başına düşen üretim miktarını gösteren verimlilik endeksi 2018 yılında 100 birim, 2019 yılında 105 birim ve 2020 yılında 99 birim seviyesinde gerçekleşmiştir.

h) Nakit akışı

(1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürüne ilişkin amortisman ve karlılık değerleri dikkate alınarak hesaplanan nakit akışı endeksi 2018 yılında 100 birim, 2019 yılında 152 birim ve 2020 yılında 133 birim olarak gerçekleşmiştir.

ı) Büyüme

(1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerini kapsayan aktif büyüklüğü 2018 yılında 100 birim, 2019 yılında 92 birim ve 2020 yılında 116 birim olmuştur.

i) Sermaye arttırma yeteneği

(1) Yerli üretim dalının öz sermaye endeksi aynı dönemde sırasıyla 100 birim, 112 birim ve 167 birim olarak gerçekleşmiştir.

j) Yatırımları arttırma yeteneği

(1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine yönelik kapasite artışı için tevsi yatırımı olmamış, yenileme yatırımları ise 2018 yılında 100 birim iken, 2019 yılında 117 birim, 2020 yılında ise 72 birim seviyesinde gerçekleşmiştir.

(2) Yerli üretim dalının yatırımlarının geri dönüş oranı (dönem karı/öz sermaye) aynı dönemde sırasıyla -100 birim, 136 birim ve 231 birim olmuştur.

4.8. Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesi

(1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri incelendiğinde, üretim, yurt içi satış miktarı, kapasite kullanım oranı, istihdam gibi temel göstergelerinde bozulma yaşandığı görülmektedir. Öte yandan, yerli üretim dalının ihracat miktarı, yurt içi ve yurt dışı satışlardan birim karlılığı, dönem sonu stokları gibi ekonomik göstergelerinde incelenen dönem içerisinde iyileşme yaşandığı tespit edilmiştir.

4.9. Zararın devamı veya yeniden meydana gelmesi ihtimali

(1) Boru bağlantı parçalarının demir-çelik boruları da içeren inşaat sektöründe kullanıldığı ve söz konusu sektörün büyüklüğü ve gelişimine bağlı olarak soruşturma konusu ürünün kullanımının süreklilik göstermesi hususu dikkate alındığında Türkiye pazarının soruşturma konusu ülke için önem arz ettiği düşünülmektedir.

(2) Önlemin varlığında, ÇHC menşeli ithalatın mutlak ve nispi olarak incelenen dönem içerisinde azaldığı, ithalatın birim fiyatlarının ise artış trendi içerisinde olduğu tespit edilmiştir. Anılan ithalatın toplam ithalat içerisindeki payı %15,7’den %1,4’e gerilediği görülmekle birlikte, ÇHC’nin başvuru konusu üründe dünya ihracatında ana tedarikçi ülke konumunda olduğu, 2020 yılında tüm dünya ihracatının %50’sini gerçekleştirdiği, üretim kapasitesi ve ihracat kabiliyeti bakımından önemli düzeyde potansiyelinin bulunduğu; Türkiye pazarının büyüklüğü ve ithalatçı ile ihracatçıların birbirlerini tanımaları hususları dikkate alındığında, önlemin yokluğunda başvuru konusu ürün ihracatını önemli bir pazar olan Türkiye’ye kolaylıkla yönlendirebileceği düşünülmektedir.

(3) Soruşturma konusu ülke menşeli boru bağlantı parçaları ithalatının yerli üretim dalının yurt içi satış fiyatları üzerinde fiyat kırılması ve fiyat baskısı etkisine neden olmadığı; ancak, söz konusu durumun, yürürlükteki dampinge karşı önlemin etkisiyle ÇHC’den gerçekleştirilen boru bağlantı parçaları ithalatının ürün kompozisyonun görece yüksek birim fiyatlı nitelikli ürünlere doğru kaymasından kaynaklandığı değerlendirilmiştir. ÇHC’de yerleşik ihracatçı firmaların başvuru konusu ürünün Türkiye pazarını iyi tanıdıkları ve pazara erişim konusunda herhangi bir sorunla karşılaşmadıkları hususlarıyla birlikte değerlendirildiğinde, önlemin yürürlükten kaldırılması halinde başvuru konusu ürüne yönelik önemli düzeyde bir talep artışı oluşabileceği ve bu durumun yerli üretim dalında zararın devamına ya da yeniden meydana gelmesine yol açabileceği değerlendirilmektedir.

(4) Yerli üretim dalının 2020 yılında üretim, yurt içi satışlar, KKO, pazar payı, ürün istihdamı gibi temel ekonomik göstergelerinde 2018 baz yılına göre düşüş yaşandığı; ihracat ve karlılığının da ise söz konusu dönemde iyileşme yaşandığı görülmüştür.

(5) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri bir bütün olarak incelendiğinde, üretim, yurt içi satışlar, ürün istihdamında bozulmalar yaşandığı, önlemin varlığına rağmen pazar payında ve kapasite kullanım oranında düşüş yaşandığı tespit edilmiştir.

5. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

(1) Yürütülen soruşturma esnasında elde edilen bilgi ve bulgular çerçevesinde, ÇHC menşeli ürünlere yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin ortadan kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmiştir.

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun Kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/26) ile ÇHC menşeli 7307.91.00.00.00, 7307.93.11.00.11, 7307.93.11.00.12 ve 7307.93.19.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında kayıtlı; demir veya çelikten belirli boru bağlantı parçaları” ürünlerin ithalatında uygulanan önlemin, Yönetmeliğin 42 nci maddesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

 

GTP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem

(ABD Doları/Ton

7307.91.00.00.00

Flanşlar

Çin Halk Cumhuriyeti

500

7307.93.11.00.11

Dirsekler

7307.93.11.00.12

Kavisler

7307.93.19.00.00

Diğerleri

 Sıra No 4187   Sıra No 4188   Sıra No 4189   Sıra No 4190   Sıra No 4191