5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları LPG Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2023 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ

5307 SAYILI SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN 16 NCI MADDESİ UYARINCA 2023 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 28.12.2022 tarih ve 32057 sayılı R.G. 

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının alt ve üst limitlerinin, 24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542)’nde 2022 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

İdari para cezası tutarları

MADDE 3- (1) 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca uygulanacak idari para cezaları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

5307 SAYILI KANUNUN 16 NCI MADDESİNİN İLGİLİ HÜKMÜ

2023 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARININ ALT VE ÜST LİMİTLERİ (TL)

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi

2.030.484-40.609.697

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi

1.015.238-11.167.664

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi

406.095.2.030.484

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi

406.095-2.030.484

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendi

1.009

16 ncı maddenin ikinci fıkrası

40.606-203.046

 

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 Sıra No 4307   Sıra No 4308   Sıra No 4309   Sıra No 4310   Sıra No 4311